Dit zijn de cursusvoorwaarden die BuddyWise hanteert voor alle producten en diensten. Ze zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BuddyWise en de cursist, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door BuddyWise zijn verricht.


1. De overeenkomst
a. De overeenkomst tussen de cursist en BuddyWise komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cursist. De cursist aanvaardt het aanbod door het inschrijfformulier elektronisch in te zenden. BuddyWise bevestigt de ontvangst van het inschrijfformulier elektronisch. De cursist aanvaardt het aanbod ook wanneer hij zich telefonisch inschrijft bij BuddyWise. De overeenkomst wordt gekwalificeerd als de koop van lesmateriaal zonder onderwijs. Dat houdt in dat je bij BuddyWise zelf studeert, zonder hulp of les van docenten maar samen met je (digitale) studiegenoten.
b. Met het inschrijven verklaart de cursist zich akkoord met deze algemene voorwaarden en met de algemene voorwaarden consumenten NRTO, de brancheorganisatie voor het particulier onderwijs. Deze zijn te raadplegen en te downloaden via de website www.nrto.nl. Bij eventuele onderlinge tegenspraak met de algemene voorwaarden consumenten NRTO, prevaleren de bepalingen van laatstgenoemde algemene voorwaarden. BuddyWise conformeert zich aan de Gedragscode van NRTO.

2. Lesmateriaal
Het eventueel per post ontvangen lesmateriaal blijft na het voltooien van de cursus eigendom van de cursist. De cursist is hiervoor geen extra kosten verschuldigd. De auteursrechten blijven bij BuddyWise berusten. Gebruik van het lesmateriaal, anders dan voor studie van de ingeschrevene, alsmede overdracht aan derden, is niet toegestaan. Uit het lesmateriaal mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BuddyWise.

3. Twee jaar online leren
De cursist mag twee jaar lang gebruik maken van de online leeromgeving, zonder extra lesgeld hiervoor te hoeven betalen, tenzij anders aangegeven.

4. Proefperiode van 15 dagen
Na totstandkoming van de overeenkomst heeft de cursist 15 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Indien een cursist ervoor heeft gekozen het lesmateriaal alleen online te ontvangen gaat de termijn van 15 kalenderdagen in op de dag na het sluiten van de overeenkomst. Indien de cursist geprint lesmateriaal dan wel een materialenpakket thuis ontvangt, gaat de bedenktijd in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. In het geval het studiemateriaal in delen wordt geleverd, dan eindigt de bedenktijd na 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste studiemateriaal.
Binnen voornoemde bedenktijd kan de cursist de overeenkomst ontbinden, volg hiervoor de stappen zoals beschreven op www.buddywise.nl/retour. Binnen 14 dagen na ontbinding ontvangt de cursist reeds betaald lesgeld retour. Indien de cursist ervoor heeft gekozen om het lesmateriaal en/of een materialenpakket thuis te ontvangen, dan heeft de cursist na ontbinding nog 14 dagen de tijd om het studiemateriaal compleet en onbeschadigd terug te sturen. Reeds betaald lesgeld wordt terug betaald binnen 14 dagen nadat het lesmateriaal door BuddyWise retour wordt ontvangen. Retourkosten zijn voor rekening van de cursist. Bewaar altijd het verzendbewijs!
De proefperiode eindigt voortijdig indien de cursist een examen of een bewijs van afronding aanvraagt.
Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij anders vermeld.

5. De cursist betaalt inschrijfgeld.

6. Verzuim
De cursist is in verzuim vanaf het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. Het lesgeld wordt in dat geval verhoogd met administratiekosten. BuddyWise stuurt een betalingsherinnering aan de cursist, alvorens BuddyWise de vordering overdraagt aan een incassobureau. Het lesgeld wordt conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten met 15% verhoogd met een minimum van € 40,- indien een incassobureau het lesgeld moet innen. Indien de cursist in verzuim is, is BuddyWise gerechtigd de lesverzending en het gebruik van de online leeromgeving te stoppen terwijl de betalingsverplichtingen normaal doorgaan, ook voor de maandtermijnen die later verschuldigd zijn. Na betaling van de lesgeldschuld worden de lessen weer beschikbaar gesteld.

7. Het terugzenden van lesmateriaal ontheft de cursist niet van zijn betalingsverplichtingen.

8. De wederzijdse verplichtingen van een cursus zijn voltooid wanneer al het studiemateriaal beschikbaar gesteld en betaald is.

9. Controle 
De cursist wordt geacht de zendingen na ontvangst te controleren. De cursist zal in geval van gebreken BuddyWise meteen informeren. BuddyWise zal eventuele gebreken dan aanvullen of vervangen.

10. Schadevergoeding 
Voor zover BuddyWise toerekenbaar tekortschiet en de cursist daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van BuddyWise voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

11. Adreswijziging
De cursist is verplicht elke adreswijziging (waaronder ook een wijziging van het e-mailadres) zo spoedig mogelijk aan BuddyWise door te geven. Dit kan heel eenvoudig via de digitale leeromgeving, klik hiervoor op ‘Mijn profiel’. Een kennisgeving van BuddyWise die de cursist niet of niet tijdig heeft bereikt als gevolg van het feit dat hij/zij heeft nagelaten BuddyWise over een adreswijziging te informeren, zal geacht worden hem/haar bereikt te hebben op de eerstvolgende werkdag na verzending.

12. Studeren vanuit het buitenland 
Ook studeren in het buitenland is mogelijk. Cursisten die niet in Nederland of België wonen, dienen het complete lesgeld bij inschrijving te voldoen, betaling in termijnen is niet mogelijk. Extra verzendkosten worden aan de cursist doorberekend. Ook indien er sprake is van een factuurrelatie (bijvoorbeeld een bedrijf dat de studie van de cursist betaalt) die buiten Nederland of België is gevestigd, dient het complete lesgeld bij inschrijving ineens voldaan te worden.

13. Persoonlijke gegevens
De door de cursist verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in het cursistenbestand van BuddyWise. BuddyWise gebruikt deze gegevens om de cursist op de hoogte te houden van voor diens cursus van belang zijnde informatie en van aanbiedingen van BuddyWise. Voor meer informatie verwijst BuddyWise naar haar privacyverklaring, die te vinden is op www.buddywise.nl.

14. Uitsluiting
BuddyWise behoudt zich te allen tijde het recht voor om een cursist van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten indien de cursist wangedrag vertoont richting studiegenoten of medewerkers van BuddyWise, of BuddyWise op enige wijze bewust schade toebrengt. Uitsluiting van verdere deelname aan de cursus weerhoudt de cursist niet van zijn bestaande betalingsverplichtingen.

15. De examengelden en tarieven voor het aanvragen van een bewijs van afronding worden jaarlijks geëvalueerd en kunnen tijdens de cursus worden aangepast.

16. Inzage
Indien voor een BuddyWise-examen een onvoldoende wordt behaald, dan heeft de cursist recht op inzage van het gemaakte examen. De inzage dient plaats te vinden binnen 10 werkdagen nadat het examenresultaat is verstrekt. Inzage vindt op aanvraag plaats op het hoofdkantoor van BuddyWise.

17. BuddyWise is een handelsnaam van Nationale Handelsacademie BV.

18. Geschillen
a. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
b. Indien de cursist een klacht heeft, kan deze ingediend worden bij de klantenservice van BuddyWise per e-mail ([email protected]).
c. Heeft het indienen van de klacht niet geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, dan kunnen geschillen tussen de cursist en BuddyWise over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door BuddyWise te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de cursist als door BuddyWise aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (De Geschillencommissie), Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De Geschillencommissie vraagt een financiële vergoeding voor het behandelen van een geschil.
- De cursist kan het geschil binnen drie maanden, na afhandeling door de klantenservice van BuddyWise, voorleggen aan de Geschillencommissie.
- BuddyWise kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie, waarbij de cursist gevraagd wordt binnen vijf weken schriftelijk te laten weten al dan niet akkoord te gaan met dit besluit. Wanneer een schriftelijke reactie van de cursist na vijf weken uitblijft, kan BuddyWise het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie of aan de rechter. Wanneer de cursist schriftelijk heeft aangegeven niet akkoord te gaan, kan BuddyWise het geschil voorleggen aan de gewone rechter.
d. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
e. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
f. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals de bepalingen opgenomen in het Examenreglement, is bovenstaande Geschillenregeling niet van toepassing.

19. Wijziging voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de cursusvoorwaarden door BuddyWise worden gewijzigd. BuddyWise zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van BuddyWise.